Floppy Disk Là Gì

a small soft piece of plastic that is protected by a hard cover and is used to lớn store computer information

Bạn đang xem: Floppy disk là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use từ phung123.com.Học những từ bỏ bạn cần giao tiếp một bí quyết đầy niềm tin.


a square piece of plastic with a disk inside, which can be used for storing a small amount of computer information. Floppy disks have sầu been mainly replaced by CDs & flash drives.
*

to express your choice or opinion, especially by officially writing a mark on a paper or by raising your hand or speaking in a meeting

Về bài toán này
*

*

*

Xem thêm: Plants Vs - Plant Vs Zombie Pc Download Crack

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các phầm mềm tra cứu tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn phung123.com English phung123.com University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ lưu giữ cùng Riêng tư Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *