TÍNH TỔNG 1+1/2+1/3+...+1/N

program tinh_tong;uses crt;var n,i:integer; t:real;begin clrscr; writeln("Nhap n"); readln(n); t:=0; for i:=2 khổng lồ n vị t:=t + 1/i; writeln("Tong la: ",t:4:2);readln;end.

Bạn đang xem: Tính tổng 1+1/2+1/3+...+1/n

viết lịch trình tính biểu thức y = X^2 +1 cho đến X^2 viết lịch trình in ra screen tính S = 1 + 2 + 3+...n (n>/ 0)0,01^2 LÀM GIÚP MK VỚI Ạ,,,
Mấy bạn góp mik vs mik đã buộc phải gấpViết chương trình tính A = 1/1*3 + 1/2*4 + 1/3*5 + .... + 1/n(n + 2)

Xem thêm: Download & Install Autocad 2018 Activation Code + Crack (32Bit & 64Bit) Free

35.553 điểm

3
*
vinh(ny ngân)

15.221 điểm

4
*
보여 주다 boyeo juda

14.600 điểm

5 Katie

13.996 điểm


56.139 điểm

3 Katie

24.463 điểm

4
*
Adela uwu ✔

23.479 điểm

5
*
Vi Emilimet ✔️

22.695 điểm


1
*
☆F_L_V☆~Huy rét ...

5.536 sao

2
*
- Kun Luv Ice

5.421 sao

3
*
nbk

3.346 sao

4
*
hoàng hà vân

2.860 sao

5
*
Hannn Marcy

1.767 sao


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *